COFRESTRU

Mae angen help arnoch o hyd

Cyfrinair Wedi anghofio

Your main account details are held by your benefits provider and as such we are unable to recover your login details. Please log in through your benefits provider site to access the Tusker online driver site.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost fel y gallwn anfon e-bost atoch i ailosod eich cyfrinair

Derbyniwyd eich cais ailsefydlu cyfrinair. Os oes gennym gyfrif sy'n gysylltiedig â'r cyfeiriad e-bost a ddarperir, fe gewch e-bost yn fuan.

Yn ôl i fewngofnodi

Creu Cymorth Cyfrif

   Diolch, byddwn yn gweithio ar hyn nawr i chi.
   Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i ni gysylltu â'ch cyflogwr ond byddwn yn ceisio cael eich cysylltu eto o fewn 24 awr.

  Er mwyn i ni allu eich helpu i sefydlu, a wnewch chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  Yn anffodus, ni allwn ddarganfod beth yw eich cyfeiriad e-bost gwaith na'ch rhif cyflogai / cyflogres.

  Os nad ydych yn siŵr ble i ddod o hyd i hyn, cysylltwch â'ch tîm Adnoddau Dynol neu Gyflogres.


  MEWNGOFNODI

  Action required

  I've read and accepted the Privacy Policy.

  CONTACT PREFERENCES

  We’d like to provide you with updates on your scheme, offers and news but to do that, we need you to update how we can contact you.

  UPDATE NOW

  Cerbyd Allyriadau Isel Iawn

  Gwylio’r Fideo

  Arweiniad

  Cerbydau allyriadau isel iawn

  Fuodd erioed amser gwell i brynu cerbyd allyriadau isel iawn (ULEV) drwy’r Cynllun Buddion Ceir. Mae cerbydau ULEV wedi datblygu’n aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan gynnig mwy o ddewis nag erioed i chi wrth i gwmnïau ceir ryddhau modelau newydd a gwell yn rheolaidd. A nawr, mae dewis amgen ac amrywiol, o geir ecogyfeillgar modern i geir traddodiadol, ar flaen eich bysedd.

  Beth yw ULEV?

  Cerbyd sy’n rhyddhau 75g neu lai o garbon deuocsid bob cilomedr yw ULEV. Erbyn hyn, mae mathau gwahanol ar gael i ddiwallu anghenion ffordd o fyw y mwyafrif ohonom. Edrychwch ar y mathau gwahanol isod.

  • Cerbydau trydan (EVs) – cerbydau cyfangwbl trydan sy’n rhedeg ar fodur trydan gan ddefnyddio ynni trydan sy’n cael ei storio yn eu batris (neu ddyfais storio trydan arall). Gydag ystod safonol o hyd at 100 milltir, mae’r ceir hyn yn fwyaf addas ar gyfer teithiau byrion, fel cymudo i’r gwaith a danfon y plant i’r ysgol.
  • Cerbydau trydan hybrid y gellir eu plygio i mewn (PHEVs) – mae’r cerbydau hyn yn rhedeg ar injan draddodiadol a modur trydan. Gellir eu gyrru ar yr injan a’r motor yr un pryd, neu gyda’r naill neu’r llall – cynllun gwych sy’n addas i’r rhan fwyaf o bobl. Ar gyfartaledd, gallwch deithio am tua 30 milltir ar drydan cyn symud ymlaen i’r injan. Gall y gyrrwr ddewis rhwng gyrru ar drydan, defnyddio’r injan danwydd neu gyfuniad o’r ddau.
  • Range Extenders – mae’r rhain wedi’u pweru gan fodur trydan. Y gwahaniaeth yma yw bod modur petrol ategol gan y car. Mae’r modur hwn yn cynhyrchu trydan sy’n tanio i wefru’r batri pan fo’n isel, gan ychwanegu rhagor o filltiroedd pan rydych chi eisiau teithio ymhellach.

  Arbedion gwych

  Cyfle i helpu’r amgylchedd a gwneud arbedion gwych hefyd.

  Mae cymorth gan y Llywodraeth i ysgogi pobl i ddefnyddio cerbydau ULEV dros gerbydau traddodiadol yn golygu y gallwch chi, trwy gael cerbyd ULEV drwy’r cynllun, wneud arbedion gwell ar Dreth Incwm ac Yswiriant Gwladol o gymharu â phrynu ceir eraill.

  Ar ben hyn, byddwch chi’n gwneud arbedion gwych o ran tanwydd hefyd. Mae gyrru can milltir mewn car petrol neu ddisel yn costio tua £12 i £18, tra mai dim ond tua £2-£3 mae’n costio mewn car trydan wedi’i wefru’n llawn.

  Gwefru

  Sut ydw i’n gwefru fy nghar ULEV?

  Mae’n haws nag erioed i wefru’ch cerbyd ULEV. Mae’r tablau isod yn dangos y mathau gwahanol o wefrwyr a’r amseroedd gwefru.

  Gwefrwyr araf (hyd at 3kw)

  • Mae gan y rhan fwyaf o unedau soced 3-pin neu Commando – neu mae gan unedau gebl ar dennyn gyda chysylltwr Math 1 na ellir ei dynnu
  • Mae’n cymryd tua 6-8 awr i wefru’n llawn fel arfer
  • Dros 2,600 o gysylltwyr araf ar gael ledled y DU

  Cilfach gwefru cyflym (7-22kW)

  • Mae gan y rhan fwyaf o unedau soced Math 2 neu Commando – weithiau, mae unedau’n cynnwys cebl ar dennyn gyda chysylltwr Math 1 neu Fath 2 na ellir ei dynnu
  • Mae’n cymryd 3-4 awr i wefru’n llawn fel arfer
  • Dros 6,900 o gysylltwyr araf ar gael ledled y DU

  Cilfach gwefru AC cyflym iawn (hyd at 43kw)

  • Mae’r holl unedau’n cynnwys cebl ar dennyn gyda chysylltwr Math 2 na ellir ei dynnu
  • Mae’n cymryd tua 30-60 munud i wefru 80% o’r batri fel arfer
  • Dros 670 o gysylltwyr AC cyflym iawn ar gael ledled y DU

  Cilfach gwefru DC cyflym iawn (hyd at 50kw)

  • Mae’r holl unedau’n cynnwys cebl ar dennyn gyda chysylltwr cerbyd JEVS (CHAdeMO) neu CCS (Combo) na ellir ei dynnu
  • Mae’n cymryd tua hanner awr i wefru 80% o’r batri fel arfer (yn dibynnu ar gapasiti’r batri)
  • Dros 1,400 o gysylltwyr DC cyflym iawn ar gael ledled y DU

  Gwefru yn y cartref

  Uned gwefru gartref

  • Er mwyn gwefru’n gynt a chynnig cyfleustra pellach, efallai y gallwch chi osod uned wefru arbenigol yn y cartref. Ni fydd hyn yn bosib os nad ydych chi’n berchen ar eich cartref neu’n byw mewn fflat.

  Soced domestig.

  • Mae’n cymryd tua 6-8 awr i wefru fel arfer
  • Cyn belled â bod eich trydanwr yn caniatáu hynny, a bod gennych chi’r cysylltwyr cywir, gallech blygio’ch car yn syth i soced domestig yn union fel unrhyw gyfarpar trydan arall.

  Er mwyn helpu gyda chostau gosod eich pwynt gwefru gartref, ac ychwanegu at eich arbedion, rydyn ni wedi sicrhau gostyngiad arbennig gyda ChargedEV. Gyda’r cyfarpar yn cychwyn o ddim ond £149, gallech gael £20 i ffwrdd o’r pris llawn trwy ddyfynnu ‘Tusker’ wrth archebu gyda nhw. Mae’r cynnig hwn ar gael i aelodau’r teulu a ffrindiau sydd â cherbyd ULEV hefyd. Cliciwch yma i wybod mwy am ChargedEV a’r hyn sydd ganddyn nhw i’w gynnig.*

  *Seiliedig ar waith gosod safonol. Mae amodau a thelerau ChargedEV yn berthnasol os nad yw’n rhan o drefniadau gosod safonol. Roedd y manylion yn gywir wrth argraffu. Nid oes gan Tusker unrhyw berthynas â ChargedEV ac nid yw’n atebol am lefelau gwasanaeth y cwmni.

  Ceblau gwefru

  Wrth archebu’ch car, dylech wirio pa gebl gwefru (os o gwbl) sy’n rhan o’ch dyfynbris ac ystyried a hoffech ychwanegu cebl gwefru cyflym ato.

  Ydych chi’n dewis car Tesla?

  Mae cwmni Tesla yn cynnig eu gorsafoedd uwchwefru, cyrchfannau gwefru ac uned gwefru gartref eu hunain ar gyfer pob car Tesla. Cliciwch yma i wybod mwy.

  Pori ULEVS

  Cwestiynau Cyffredin

  • Beth yw ystyr ULEV?
   ‘Ultra-Low emissions vehicle’ – cerbyd allyriadau isel iawn
  • Ydy pellter teithio cerbydau ULEV yn gyfyngedig iawn?
   Nac ydy! Erbyn heddiw, mae cerbydau ULEV yn gallu teithio 30 i 100 milltir ar ôl gwefru unwaith. Mae ceir ‘Range Extenders’ yn gallu teithio ddwywaith mor bell, gyda cherbydau PHEV yn para dros 400 milltir
  • Ydy cerbydau ULEV yn ddrud?
   Na, maen nhw’n fwy fforddiadwy nag erioed. Mae arbedion gwych ar gael, yn cynnwys rhai arbedion Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol, ac mae’n costio llawer llai i wefru car na llenwi’r tanc petrol neu ddisel.
  • Oes llawr o bwyntiau gwefru cyhoeddus, a pha mor hawdd ydy dod o hyd iddyn nhw?
   Mae dros 12,000 o lefydd gwefru cyhoeddus ar hyd a lled y DU, ac mae mwy’n cael eu gosod bob dydd. Mae sawl gwefan a rhwydwaith ailwefru’n ymddangos bob dydd, felly byddwch bob amser yn gwybod lle i wefru’ch car. Dwy wefan hynod ddefnyddiol yw Zap-Map a Open Charge Map.
  • Ydy hi’n cymryd hydoedd i wefru cerbyd ULEV?
   Nac ydy. Dim ond hanner awr mae’n cymryd i wefru 80% o fatri gyda phwynt gwefru cyflym iawn. Mae pwynt gwefru safonol yn y cartref yn gwefru’n llawn mewn 6-8 awr.
  • Ydy cerbydau ULEV yn gymhleth i’w gyrru?
   Ddim o gwbl. Does gan y rhan fwyaf o gerbydau ULEV ddim geriau confensiynol - y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw pwyso’r botwm, rhoi’ch traed ar y sbardun a mynd. Efallai bod gan geir hybrid ac ‘electric-range extended’ systemau trawsyriant traddodiadol ac mae gan rai modelau opsiynau gyrru gwahanol sy’n siwtio’ch ffordd chi o yrru.
  • Pa mor bwerus ydyn nhw?
   Mae injan drydan yn sicrhau trorym cyson fwy neu lai i fynd yn gyflym. Mae’r perfformiad yn cyfateb yn weddol i geir traddodiadol, ond mae yna gyfyngiadau o ran cwmpas ac mae angen gwefru’r batris.
  • Pa mor hir mae batris ULEV yn para?
   Mae hyn yn dibynnu ar ba gerbyd ULEV sy’n mynd â’ch bryd - mae’r rhan fwyaf yn defnyddio batri lithiwm-haearn-ffosffad sy’n para deng mlynedd ar gyfartaledd. Am wybodaeth fwy cywir am hyd oes batri’r model arbennig, ewch i wefan y cwmni ceir.

  Ffoniwch ni: 0333 400 3030

  Os ydych chi eisiau cymorth i gyflwyno archeb neu eisoes yn gyrru un o’n ceir ni.